Kjøpsbetingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Alternativdoktoren. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Alternativdoktoren så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Alternativdoktoren er forhandler av alle produktene du finner på denne nettbutikk og ansvarlig for alle transaksjoner gjennom alternativdoktoren.no.

Betalingsmuligheter

Nettbank, Vips

Du betaler ingenting i kassen men mottar en epost etter du har sendt bestillingen med betalingsinformasjon. Da velger du om du vil overføre pengene via nettbanken din eller du kan også bruke vips til å overføre beløpet.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi gjør vårt aller beste for å levere så raskt som mulig til enhver tid. Leveringstid er normalt 2-4 virkedager, men det kan også være tilfeller med 5-7 virkedager før varen blir levert.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar forbehold om forsinkelser i perioder med stor pågang hos Posten. Maksimal leveringstid om ikke annet er informert om på produktet er 3 uker fra bestillingen din ble utført. Dersom din bestilling ikke har blitt levert innen den tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet uten noen kostnad, dersom ikke annet er avtalt.

Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 5 uker, er du som kunde ansvarlig for å gi oss beskjed innen 5 uker etter din bestilling. Din bestilling vil anses som levert etter dette tidspunkt.De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Alternativdoktoren. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra AlternativdoktorenDe her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Alternativdoktoren. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Alternativdoktoren

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Alternativdoktorens side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Alternativdoktoren, er ansvarlig for betaling av de ytelser Alternativdoktoren eller Alternativdoktorens samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Alternativdoktoren sin side.

For å kunne handle på Alternativdoktoren må du ha fylt 18 år.

Reklamasjon

Før feil meldes til Alternativdoktoren, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Alternativdoktoren har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Alternativdoktoren slik at Alternativdoktoren kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han/hun ikke gir Alternativdoktoren melding innen rimelig tid etter at han/hun oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Alternativdoktoren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Alternativdoktoren, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Alternativdoktoren, betaler ikke Alternativdoktoren disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). For å returnere varer tar du kontakt på kundeservice@alternativdoktoren.no (legg med ordrenummer).

Dersom du velger å benytte angrefristen vil du belastes for returfrakt. Angrefristen er på 14 dager fra varen mottas og tilbakebetaling blir utført så snart returnerte varer har ankommet lager.

Ved bestilling av helsetjenester gjelder ikke angrefristen.

Ekstraordinære forhold

Alternativdoktoren er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Alternativdoktoren godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Alternativdoktorens kontroll, og som Alternativdoktoren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.


Alternativdoktoren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Alternativdoktorens side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Alternativdoktoren forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Alternativdoktoren forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Alternativdoktoren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.